Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chứng minh rằng khi <

Chứng minh rằng khi <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh rằng khi x=3+2sqrt{2} thì P = frac{1}{2}


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thay  vào biểu thức P rút gọn ta có:

Ý kiến của bạn