Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Chuyển động như thế nào gọi là dao động

 Chuyển động như thế nào gọi là dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Chuyển động như thế nào gọi là dao động


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn