Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà.

Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

Ý kiến của bạn