Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chuyển động thẳng đều là chuyển động 

Chuyển động thẳng đều là chuyển động 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuyển động thẳng đều là chuyển động 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn