Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ - 10;10 ] để phương trình ( m^2 - 9 )x = 3m(

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ - 10;10 ] để phương trình ( m^2 - 9 )x = 3m(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn (left[ { - 10;10} right]) để phương trình (left( {{m^2} - 9} right)x = 3mleft( {m - 3} right)) có nghiệm duy nhất ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương trình (left( {{m^2} - 9} right)x = 3mleft( {m - 3} right)) có nghiệm duy nhất ( Leftrightarrow {m^2} - 9 ne 0 Leftrightarrow m ne  pm 3).

Kết hợp điều kiện đề bài ta có (m in Z,,,m in left[ { - 10;10} right]backslash left{ { pm 3} right} Rightarrow ) Có 19 giá trị của m thỏa mãn.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn