Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhỏ hơn 2018 để hàm số y = 2x^3 + 3( m - 1 )x^2 + 6(

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m nhỏ hơn 2018 để hàm số y = 2x^3 + 3( m - 1 )x^2 + 6(

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) nhỏ hơn (2018) để hàm số (y = 2{x^3} + 3left( {m - 1} right){x^2} + 6left( {m - 2} right)x + 3) nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn (3).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(y = 2{x^3} + 3left( {m - 1} right){x^2} + 6left( {m - 2} right)x + 3) ( Rightarrow y' = 6{x^2} + 6left( {m - 1} right)x + 6left( {m - 2} right) = 6left[ {{x^2} + left( {m - 1} right)x + m - 2} right])

(y' = 0 Leftrightarrow {x^2} + left( {m - 1} right)x + m - 2 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  - 1 = {x_1}x = 2 - m = {x_2}end{array} right.)

Nếu ( - 1 = 2 - m Leftrightarrow m = 3) thì (y' = 6{left( {x + 1} right)^2} ge 0,forall x in R) nên hàm số đồng biến trên R (không thỏa mãn).

Nếu (m ne 3) thì phương trình (y' = 0) luôn có (2) nghiệm phân biệt nên hàm số nghịch biến có hai điểm cực trị và nó nghịch biến trong khoảng hai điểm đó.

Hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn (3) ( Leftrightarrow left| {{x_1} - {x_2}} right| > 3 Leftrightarrow left| { - 1 - 2 + m} right| > 3 Leftrightarrow left| {m - 3} right| > 3 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}m - 3 > 3m - 3 6m < 0end{array} right.)

Vậy (m in left( { - infty ;0} right) cup left( {6; + infty } right))

Mà (m) nguyên dương và nhỏ hơn (2018) nên (m in left{ {7;8;...;2017} right}) hay có (2017 - 7 + 1 = 2011) số (m) thỏa mãn.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn