Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp ở nước ta đã làm cho

Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp ở nước ta đã làm cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp ở nước ta đã làm cho


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn