Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chất gồm các oxit axit là:        

Dãy chất gồm các oxit axit là:        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chất gồm các oxit axit là:

     

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A: NO là oxit trung tính

B: Na2O là oxit bazo

D: CO và NO là oxit trung tính, Al2O3 là oxit lưỡng tính

Đáp án C

Ý kiến của bạn