Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây không đúng?

Điều nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến NST cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa, dù vai trò của đột biến gen là chủ yếu.

Đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn có thể hình thành các loài mới .

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn