Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đun nóng hỗn hợp gồm CH3OH và các đồng phân của C3H7OH với xúc tác H2SO4 đặc có thể tạo ra bao nhiêu

Đun nóng hỗn hợp gồm CH3OH và các đồng phân của C3H7OH với xúc tác H2SO4 đặc có thể tạo ra bao nhiêu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng hỗn hợp gồm CH3OH và các đồng phân của C3H7OH với xúc tác H2SO4 đặc có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

2CH3OH  (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow ) CH3-O-CH3+ H2O

2CH3-CH2-CH2OH   (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow ) CH3-CH2-CH2OCH2-CH2-CH3 + H2O

2CH3CH(OH)CH3  (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow ) (CH3)2CH-O-CH(CH3)2+ H2O

CH3OH + CH3-CH2-CH2OH   (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow )  CH3-CH2-CH2-O-CH3+ H2O

CH3OH + CH3CH(OH)CH3  (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow ) CH3-O-CH(CH3)2+ H2O

CH3-CH2-CH2OH+ CH3CH(OH)CH3 (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow ) CH3-CH2-CH2OCH(CH3)2+ H2O

CH3-CH2-CH2-OH   (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} overlongrightarrow )  CH3-CH=CH2+ H2O

CH3CH(OH)CH3  (buildrel {{H_2}S{O_4},,dac,,{{170}^0}C} over
longrightarrow )CH3-CH=CH2+ H2O

Vậy thu được tối đa 7 sản phẩm hữu cơ (gồm có 6 ete và 1 anken)

Đáp án D

Ý kiến của bạn