Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải các hệ phương trình sau: l2x

Giải các hệ phương trình sau: l2x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải các hệ phương trình sau:  (left{ begin{array}{l}2x + frac{3}{y} = 3x - frac{2}{y} = 5end{array} right.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(left{ begin{array}{l}2x + frac{3}{y} = 3x - frac{2}{y} = 5end{array} right.)

Điều kiện: (y ne 0.)  Đặt (frac{1}{y} = t) ta có hệ phương trình :

(left{ begin{array}{l}2x + 3t = 3x - 2t = 5end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2x + 3t = 32x - 4t = 10end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l} - 7t = 7x - 2t = 5end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}t =  - 1x = 3end{array} right.)

Với  (t =  - 1 Rightarrow frac{1}{y} =  - 1 Rightarrow y =  - 1.)

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất (left( {x;,,y} right) = left( {3; - 1} right).)

Ý kiến của bạn