Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải phương trình (1) khi m = 2.

Giải phương trình (1) khi m = 2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình (1) khi m = 2.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi m = 2 thì phương trình (1) trở thành: x2 – 3x + 2 = 0   (*)

Vậy phương trình (*) là một phương trình bậc hai có: a + b + c = 1 + (-3) + 2 = 0

Nên phương trình (*) có hai nghiệm là x1 = 1 và x2 = 2.

 

Ý kiến của bạn