Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giới hạn sau mathop lim limitsx to  + giới hạn dx^2 - 2x + 12x^2 + x - 1 có giá trị là:

Giới hạn sau mathop lim limitsx to  + giới hạn dx^2 - 2x + 12x^2 + x - 1 có giá trị là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn sau (mathop {lim }limits_{x to + infty } dfrac{{{x^2} - 2x + 1}}{{2{x^2} + x - 1}}) có giá trị là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có:

(mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{{x^2} - 2x + 1}}{{2{x^2} + x - 1}} = mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{1 - dfrac{2}{x} + dfrac{1}{{{x^2}}}}}{{2 + dfrac{1}{x} - dfrac{1}{{{x^2}}}}} = dfrac{1}{2})

Chọn  C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn