Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan m gam Al vào V lít dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 05M (vừa đủ) sau phản ứng dung dịch X tăn

Hòa tan m gam Al vào V lít dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 05M (vừa đủ) sau phản ứng dung dịch X tăn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan m gam Al vào V lít dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M (vừa đủ) sau phản ứng dung dịch X tăng (m-1,08) gam. Giá trị V là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = V + V.0,5.2 = 2V (mol) → nH2 = ½.nH+ = V mol

Khối lượng dung dịch tăng là mdung dịch tăng = mkim loại - mH2 ↔ m- mH2 = m- 1,08 →mH2 = 1,08 gam

 → nH2 = 0,54 mol → V = 0,54

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn