Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô – Mĩ – Anh từ ngà

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô – Mĩ – Anh từ ngà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô – Mĩ – Anh từ ngày 4 đến  ngày 11 – 2 – 1945 diễn ra tại đâu?

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn