Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nòng

Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nòng nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn