Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thá

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn