Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mỹ trong quá trình thực hi

Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mỹ trong quá trình thực hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mỹ trong quá trình thực hiện “chiến lược toàn cầu“ bởi:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn