Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai

Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 76)

Khác với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tăng cường đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế của Việt Nam. Chỉ trong vòng 6 năm (1924 – 1929), số vốn đầu tư vào Đông Dương, chủ yếu là vào Việt Nam lên khoảng 4 tỉ phrăng. Trong đó, Pháp đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn