Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên n

Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) cuối cùng bị thất bại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn