Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác

Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào sau đây?

1. AAAA ; 2. AAAa ; 3. AAaa ; 4. Aaaa ; 5. aaaa


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AA→xử lí consinxin →AAAA

Aa→xử lí consinxin →AAaa

aa→xử lí consinxin →aaaa

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn