Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại X có đặc điểm:  - Tác dụng với dung dịch HCl, giải

Kim loại X có đặc điểm:  - Tác dụng với dung dịch HCl, giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại X có đặc điểm:

 - Tác dụng với dung dịch HCl, giải phóng H2

 - Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe.

Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, chọn câu đúng về vị trí của X:

            


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- X tác dụng với dung dịch HCl, giải phóng H => X đứng trước H trong dãy điện hóa

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe => X đứng sau Fe trong dãy điện hóa

Đáp án B

Ý kiến của bạn