Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

m=2;m=5/2 m=-2;m=-5/2

m=2;m=5/2 m=-2;m=-5/2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn