Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn  so với a quy định thân thấp alen B quy đị

Một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn  so với a quy định thân thấp alen B quy đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương pháp:

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Cách giải:

P tự thụ phấn cho 4 loại kiểu hình →P dị hợp 2 cặp gen

Tỷ lệ thân cao quả chua: A-bb = 0,21 →aabb =0,04<0,0625 →ab=0,2 là giao tử hoán vị

Kiểu gen của P: (frac{{Ab}}{{aB}};f = 40% )

sai

sai, có 4 kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen: (frac{{aB}}{{ab}};frac{{AB}}{{Ab}};frac{{AB}}{{aB}}:frac{{Ab}}{{ab}})

sai, chỉ có 2 loại kiểu gen quy định thân thấp quả ngọt: (frac{{aB}}{{aB}};frac{{aB}}{{ab}})

đúng,

Tỷ lệ thân cao quả ngọt: 0,5 + 0,04 =0,54

Tỷ lệ kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen: 2×0,2AB×0,2ab + 2×0,3aB×0,3Ab =0,26

Tỷ lệ cần tính là 0,26/0,54 = 13/27

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn