Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có thành phần kiểu gen qua các thế hệ như sau:

P: 0.50AA+0.30Aa+0.20aa=1

F1: 0.45AA+0.25Aa+0.30aa=1

F2: 0.40AA+0.20Aa+0.40aa=1

F3: 0.30AA+0.15Aa+0.55aa=1

F4: 0.15AA+0.10Aa+0.75aa=1

Nhận xét nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta thấy tỷ lệ Aa và AA đều giảm qua các thế hệ   => CLTN đang loại bỏ dần những cá thể có kiểu hình trội.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn