Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mùa mưa vào thu đông là đặc điểm của vùng nào ở nước ta?

Mùa mưa vào thu đông là đặc điểm của vùng nào ở nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mùa mưa vào thu đông là đặc điểm của vùng nào ở nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn