Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN trong chiến lược kinh tế hướng nội là gì?

Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN trong chiến lược kinh tế hướng nội là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN trong chiến lược kinh tế hướng nội là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thời kì đầu sau khi giành độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược công nghiệp hóa thay thể nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) với mục tiêu: nhanh chóng xóa bỏ nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Chọn: B

Ý kiến của bạn