Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:

 

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn