Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp bắt đầ

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp bắt đầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp bắt đầu vào năm nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn