Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Xô sau Chiến tranh

Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Xô sau Chiến tranh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn