Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực như thế nào đối với phong trào

Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực như thế nào đối với phong trào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại Hội nghị Ianta chủ trương nhanh chóng tiêu diệt phát xít Nhật. Nhật đầu hàng Đồng minh cũng là mốc đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc - kẻ thù của nhân dân các nước châu Á đã gục ngã => Tạo thời cơ để nhân dân châu Á nổi dậy giành chính quyền thắng lợi. Tiêu biểu là Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và Lào đã chớp thời cơ và nổi dậy giành chính quyền sớm nhất khu vực Đông Nam Á trên cơ sở đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt.

Chọn: B

Ý kiến của bạn