Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của khởi nghĩa Hương Khê?

Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của khởi nghĩa Hương Khê?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của khởi nghĩa Hương Khê?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các đáp án A, C, D: là đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

- Đáp án B: là đặc điểm khởi nghĩa Bãi Sây, nghĩa quân Hương Khê đặt căn cứ ở Ngàn Trươi (Hương Khê – Hà Tĩnh).

Chọn: B

Ý kiến của bạn