Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật khi cho con đực thân đen mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám mắt đỏ t

Ở một loài động vật khi cho con đực thân đen mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám mắt đỏ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, khi cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám, mắt đỏ thuần chủng thu được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, ở thế hệ F2 có 100% con cái thân xám, mắt đỏ, 40% con đực thân xám, mắt đỏ, 40% con đực thân đen, mắt trắng, 10% con đực thân xám, mắt trắng, 10% con đực thân đen, mắt đỏ. Có các nhận định về phép lai như sau:

(1) Tính trạng màu sắc thân do một gen quy định.

(2) Tính trạng màu sắc thân phân li độc lập với tính trạng màu mắt.

(3) Gen quy định màu sắc thân và gen quy định màu mắt nằm trên cùng một cặp NST.

(4) Tần số hoán vị gen bằng 20%.

(5) Ở F2 có 10 loại kiểu gen.

Số nhận định đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy phân li kiểu hình ở 2 giới là khác nhau → hai tính trạng này do gen nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y

F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ → 2 tính trạng này là trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng

F2 phân ly 3 xám/1đen và 3 mắt đỏ/1 mắt trắng → mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định

Quy ước gen:

A- thân xám; a – thân đen

B- mắt đỏ; b – mắt trắng

P: ♂({rm{X}}_b^aY) × ♀(X_B^AX_B^A) → ({F_1}:X_B^AY:X_B^AX_b^a)

Cho F1 giao phối ngẫu nhiên: ({F_1}:X_B^AY times X_B^AX_b^a)

Ta thấy tỷ lệ kiểu hình ở giới đực phân ly 4:4:1:1 → có HVG với tần số 2/10 =0,2

Xét các phát biểu:

(1) đúng

(2) sai, các gen liên kết không hoàn toàn

(3) đúng

(4) đúng

(5) sai, số kiểu gen ở F2 là: 8

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn