Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen,

Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen, trong đó các kiểu gen khác nhau về lôcut này quy định các kiểu hình khác nhau; lôcut gen quy định màu mắt gồm 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Hai lôcut này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa về hai lôcut trên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hai gen nằm trên cùng 1 nhiễm sắc thể , mỗi  gen gồm hai alen thì ta có công thức tính số kiểu gen là

 = 10  kiểu gen

Vì gen quy định màu sắc lông trội kiểu gen khác nhau => kiểu hình khác nhau => gen trội không hoàn toàn => màu lông tạo ra 3 kiểu gen

Màu mắt trội hoàn toàn nên sẽ tạo ra  2 kiểu hình

Số loại kiểu hình là 3×2 = 6

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn