Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc chịu sự chi phối của

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc chịu sự chi phối của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc chịu sự chi phối của tương tác gen, trong đó A-B- : tím , A-bb : vàng , aaB- : đỏ , aabb : trắng. Chiều cao do 1 gen có 2 alen quy định trong đó D: thân cao, d : thân thấp. Cho P : hoa tím, thân cao x hoa tím, thân cao được F1 : 37,5% tím, cao : 18,75% đỏ, cao : 18,75% tím, thấp : 12,5% vàng cao : 6,25% vàng , thấp : 6,25% trắng, cao. Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

(1)P xảy ra hoán vị gen với tần số f = 25%

(2) Màu sắc hoa và chiều cao cây di truyền liên kết không hoàn toàn.

(3)F1 có kiểu gen \frac{AD}{ad}Bb  hoặc \frac{BD}{bd}Aa

(4)F1 có kiểu gen \frac{Ad}{aD}Bb hoặc \frac{Bd}{bD}Aa


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

2 gen nằm cùng trên 1 NST, giả sử đó là Aa và Dd

Có tím, cao (A-D-)B- = 37,5%

=>  Vậy A-D- = 50%

=> Kiểu hình aadd = 0%

=>  P không cho giao tử ad

=>  P:  và không có hoán vị gen

=>  Chỉ có duy nhất 1 kết luận đúng là (4)

=>  Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn