Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở Tây Nguyên vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là

Ở Tây Nguyên vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Tây Nguyên, vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tây Nguyên có diện tích rừng lớn nhất cả nước => ngành lâm sản cũng phát triển mạnh nhất nhưng chủ yếu là khai thác và xuất khẩu gỗ tròn => hiệu quả chưa cao.

=> Vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản là: Đẩy mạnh các nhà máy chế biến gỗ tại chỗ và hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn