Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố chính làm hình thành các trung tâm mưa nhiều, mưa ít

Yếu tố chính làm hình thành các trung tâm mưa nhiều, mưa ít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố chính làm hình thành các trung tâm mưa nhiều, mưa ít ở nước ta là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn