Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ tr

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn: Từ trường đều là từ trường có các đường sức song song và cách đều nhau, cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn