Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn biểu thức; M = 

Rút gọn biểu thức; M = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn biểu thức;
M = left ( frac{xsqrt{x}-ysqrt{y}}{sqrt{x}-sqrt{y}} right ) :(x-y) - frac{2sqrt{y}}{sqrt{x}-sqrt{y}} với x>0; y>0, x neq y 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M =  :(x-y) - 

 =  :(x-y) - 

= : (x-y)- 

= - 

 =  -  =  = 1

Ý kiến của bạn