Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn biểu thức sau: M= 

Rút gọn biểu thức sau: M= 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn biểu thức sau:
M= frac{sqrt{12}+3}{sqrt{3}}; N=frac{3-2sqrt{2}}{sqrt{2}-1}


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M=  =   = 2+ 

N= =  =  =  - 1

Ý kiến của bạn