Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn biểu thức T = 

Rút gọn biểu thức T = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn biểu thức
T = left ( frac{2sqrt{a}+sqrt{b}}{sqrt{ab}+2sqrt{a}-sqrt{b}-2}-frac{2-sqrt{ab}}{sqrt{ab}+2sqrt{a}+sqrt{b}+2} right ) với a, b geq 0, aneq 1. Tìm giá trị lớn nhất của T khi a là số tự nhiên và aneq 1.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

T = 

= - 

= - 

=

=

= = 

= = 

*) a=0 thì T= -1

*)a  0 thì a  N, a  1 nên a  2 a-1  1

Ta có T=  =1+    3

Dấu "=" xảy ra a=2

Vậy giá trị lớn nhất của T là 3

Ý kiến của bạn