Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện trực tiếp đưa đến quyết định Tổng khởi nghĩa giành c

Sự kiện trực tiếp đưa đến quyết định Tổng khởi nghĩa giành c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện trực tiếp đưa đến quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng ta là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn