Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn