Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm giá trị của a để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiệ

Tìm giá trị của a để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị của a để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện x – y = 1.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để hệ có nghiệm duy nhất thì  ≠   ⇔ a ≠ 4. Khi đó:

Để x – y = 1 thì  - = 1 =>3a + 2 – a2 – 3a = a – 4 ⇔ a2 + a – 6 = 0 ⇔ a = 2; a = - 3 (thỏa mãn điều kiện a  ≠ 4)

Vậy với a = 1; a = - 2 thì có nghiệm duy nhất thỏa mãn x – y = 1.

Ý kiến của bạn