Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm m để bất phương trình : x^2 + 1 - m ge 0 có nghiệm với 2 le x le 6.

Tìm m để bất phương trình : x^2 + 1 - m ge 0 có nghiệm với 2 le x le 6.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để bất phương trình : ({x^2} + 1 - m ge 0) có nghiệm với (2 le x le 6).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

({x^2} + 1 - m ge 0 Leftrightarrow fleft( x right) = {x^2} + 1 ge m)

Ta có (2 le x le 6 Rightarrow 4 le {x^2} le 36 Rightarrow 5 le {x^2} + 1 le 37)

Để ({x^2} + 1 ge m) có nghiệm với (2 le x le 6 Rightarrow m le mathop {max f(x)}limits_{2 le x le 6}  Rightarrow m le 37).

Vậy (m le 37).

Ý kiến của bạn