Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tổng diện tích phần đất của nước ta (theo Niên giám thống kê 2006) là (km²):

Tổng diện tích phần đất của nước ta (theo Niên giám thống kê 2006) là (km²):

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng diện tích phần đất của nước ta (theo Niên giám thống kê 2006) là (km²):


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo kiến thức bài 2 lớp 12 phần vùng đất của Việt Nam, diện tích Việt Nam năm 2006 theo niên giám thống kê là 331.212 km2

=> chọn B

Ý kiến của bạn