Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho mặt phẳng (P):2x - 4y + 6z - 1 = 0. Mặt phẳng (P) có một vec

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho mặt phẳng (P):2x - 4y + 6z - 1 = 0. Mặt phẳng (P) có một vec

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ ({rm{Ox}}yz)cho mặt phẳng ((P):2x - 4y + 6z - 1 = 0). Mặt phẳng ((P)) có một vectơ pháp tuyến là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mặt phẳng (left( P right):,,2x - 4y + 6z - 1 = 0) có 1 VTPT là (overrightarrow n  = left( {2; - 4;6} right)//left( {1; - 2;3} right)).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn