Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình : z4 + (2i – 3)z2 +

Giải phương trình : z<sup>4</sup> + (2i – 3)z<sup>2</sup> +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình : z4 + (2i – 3)z2 + 6i + 8 = 0


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt t = z2

Phương trình ⇔t2 + (2i – 3)t + 6i + 8 = 0

Có ∆ = (2i – 3)2 – 4(6i + 8) = -27 – 36i = 9(-3 – 4i) = 9(1 – 2i)2 = [3(1 – 2i)]2

=>

Với t = 2i ⇔z2 = 2i⇔z2 - 0.z – 2i  = 0

Có ∆’ = 02 – 1.(-2i) = 2i = 12 + 2.1.i + i2 = (1 + i)2

=>

Với t = 3 – 4i ⇔z2 = 3 – 4i⇔z2 + 0.z – (3 – 4i) = 0

Có ∆’ = 0 + (3 – 4i) = 3 – 4i = 22 – 2.2.i +  i2 = (2 – i)2

=>

Nghiệm của phương trình là: z = -1 - i, z = 1 + i, z = -2 + i, z = 2 - i.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn