Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế n

Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn