Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Vật nào sau đây có thể coi là nguồn điện?

 Vật nào sau đây có thể coi là nguồn điện?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Vật nào sau đây có thể coi là nguồn điện?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn